ZALOŽ ODBORY

ZALOŽ ODBORY NA SVÉM PRACOVIŠTI

Na založení odborů v tvé práci tedy Základní organizace OSIP  stačí jen 3 osoby. Jako zakládající členové a zároveň členové závodního výboru jste ze zákona chráněni proti propuštění!!! V první řadě nás kontaktuj a pošli vyplněnou a vyfocenou přihlášku do OSIP, ke stažení zde: PRIHLASKA.pdf (noblogs.org).Pošli nám ji na email: iniciativa-pracujicích@riseup.net. Napiš o svém pracovišti, kolik lidí tam pracuje atd.

POSTUP JAK ZALOŽIT ODBORY?

NA založení Základní organizace Odborového svazu Iniciativa pracujících potřebuješ sehnat minimálně další dva kolegy. Podmínkou je, aby všichni tři zaměstnanci měli již pracovní smlouvu na dobu neurčitou, jinak by jim po vypršení smlouvy ze msty zaměstnavatele hrozilo její neprodloužení a ztráta zaměstnání. Možné je, aby ZO OS IP založili i zaměstnanci s jinými druhy smluv, ale není to taktické.
Při založení Základní organizace mu bude nápomocná celá OS IP. Především co se týče úředních formalit a supportem zvenčí. Připraví potřebné tiskopisy v tomto případě „Zakládací listina ZO OS IP“ a „Stanovy ZO OS IP“.
V první řadě si tito tři zaměstnanci domluví schůzku. Kde pohovoří o založení ZO OS IP, co očekávají od založení a co by rádi v zaměstnání domohli cestou odborové organizace. Stávající člen OS IP vysvětlí, jak to v OS IP funguje. Nejsou-li někteří z tří členů závodního výboru ještě členy OS IP. Vyplní nejdříve příhlášku k členství. Vyplněnou a podepsanou vyfotí a odešlou na email: iniciativa-pracujících@riseup.net. Poté vyplní Formulář Zakládací listina ZO OS IP a podepíší se. Sídle ZO OS IP je adresa firmy, kde odbory vznikají a není potřebné žádat zaměstnavatele o svolení, tak praví zákon.
Zvolí jednoho z členů jako delegáta pověřeného oznámením vzniku ZO OS IP rejstříkovému soudu. Do pěti pracovních dnů by měla být v online rejstříkovém registru ZO OS IP zapsána a přiděleno IČO. Poté pověřený delegát zašle poštou doporučeně s dodejkou dopis oznamující vznik ZO OS IP v podniku. Základní organizace si podle přiděleného IČO nechá vyrobit razítko. Stojí asi 400 Kč. Uhradí se ze společného fondu OS IP.

ZÁVODNÍ VÝBOR ZO OS IP CHRÁNĚNÝ PROTI PROPUŠTĚNÍ

Zakládající tři členové tzv. závodní výbor jsou podle zákona chráněni, že je zaměstnavatel nesmí propustit po dobu vykonávání funkce závodního výboru. Zákonná ochrana trvá pak ještě 1 rok po skončení funkce v závodního výboru. Závodní výbor tak má více méně zaročeno, že i když by se náhodou v podniku propouštělo, budou nejdříve propuštěni jiní zaměstnanci než oni. Založit ZO OS IP je tak pro naše členy zárukou, že si udrží své pracovní místo a zároveň budou moci se svými kolegy a kolegyněmi vymoci zlepšení v práci a pokud nestává, tak také kolektivní smlouvu.
Členové a členky Základní organizace OS IP sice nemohou být propuštěni, avšak můžou se stát terčem šikany zaměstnavatele. Žádný zaměstnavatel nevidí rád ve svém podniku odbory a organizované zaměstnance. A tak se vám to může snažit znepříjmenit různými způsoby šikany – pokutami či srážkami z prémií a podobně. V takovém případě OS Iniciativa pracujících zahájí podpůrnou kampaň a tlak na zaměstnavatele, aby s perzekucí našich členů a členek okamžitě přestal. To je právě jedna z výhod být členem všeodborového svazu a bojovného jako je ten náš!
Nutno ještě zmínit, že zákoník umožňuje jednu kličku jak propustit člena Závodního výboru. Avšak zaměstnavatelé ji jen málokdy využijí, protože taková věc skončí u soudu, který posuzuje, zda měl důvod zaměstnavatel člena závodního výboru propustit a v drtivém případě rozhodne soud ve prospěch člena závodního výboru a platnost výpovědi zruší. Zaměstnavatel ničeho nedosáhne a ještě musí uhradit soudní výlohy.

OSTATNÍ ČLENOVÉ V UTAJENÍ

Ostatní členové ZO OS IP mohou působit v utajení a vedení o nich nemusí vědět. Členské příspěvky se odvádí na společný fond OS IP převodem na bankovní účet. Žádné placení 1-2% ze mzdy přes podnik a jeho mzdovou účtárnu. Právě díky tomu zná vedení, kdo přesně je členem a členkou odborů, nač mu zlehčovat práci. Především však ostatní členové ZO OS IP nejsou chráněni, a když by nastala situace, že bude podnik propouštět, byli by tito naši členové a členky první na seznamu, koho by se šéf snažil zbavit.
Proto doporučujeme, aby na venek působili pouze členové a členky závodního výboru a ostatní přistoupilí členové a členky působili anonymně a neupozorňovali na sebe.
Na členech základní organizace je, aby vážně posoudili, které kolegy a kolegyně přizvou stát se členy a členkami. Brát bez rozmyslu, třeba takové, co při první příležitostí zradí a nebo chodí tajně donášet „nahoru“, by bylo kontraproduktivní. Berte jen spolehlivé kolegy, jde o kvalitu a ne o kvantitu členské základny.

ČLENSKÉ SCHŮZE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Členové a členky, kteří na svém pracovišti založili Základní organizaci OS IP konají pravidelné schůze, minimálně jednou měsíčně. Nebo je svolávají častěji podle aktuální potřeby. Účastní se jich jak členové a členky závodního výboru tak ostatní členové zaměstnaní v podniku. Na schůzky mohou být přizváni také další kolegové, ke kterým máte důvěru, že nepoběží „za tepla“ za vedením podniku.
Jak dělat schůzky Základní organizace OS IP? V první řadě je potřeba se domluvit na ideálním místě a čase schůzek, podle potřeby ideálně jednou do měsíce. V týdnu se osvědčily čtvrtky na pořádání akcí. Avšak jsou-li členové příliš vytížení zaměstnáním, bývá nejvhodnější sobota.
Na začátku schůzky vždy domluvit termín další porady a místo. Určit mezi sebou zapisovatele nebo zapisovatelku, který(á) ve zkratce zapíše, co se probíralo a výstupy z ní. Tak aby věděli, co se řešilo i ti členové a členky, kteří se nemohli zúčastnit. Zápisy dělat heslovitě, jen to podstatné v bodech.
Jsou-li schůzky početně navštěvované, vybrat ze svého středu moderátora, který bude řídit průběh jednání. Předčítat body programu, vyvolávat přihlášené členy a členky, kteří se přihlásili o slovo k tématu, abychom se nepřekřikovali a nepředbíhali, a zajistilo se, že nebudou diskutovat jen ti „nejprůbojnější“, ale všichni, kdo se takto přihlásí. Přihlášené si moderátor zapisuje na papírek a podle pořadí vyvolává. Pokud se někdo opakuje, upozorní jej, že to již zaznělo, aby se debata příliš neprotahovala a necyklovala. Debaty případně shrne. Dává hlasovat a kontroluje hlasování a výsledek, spočítá hlasy atd. Moderátoři se mohou během schůzky střídat nebo se jich rovnou může zvolit víc. Pokud se schůzky účastní menší počet účastníků není tato funkce nutná.
Další krokem je sestavit program schůzky (agendu), sestavit body na témata, která budete probírat, plánovat akci atd. Body do programu může navrhnout každý člen a členky účastnící se schůzky. Je také možné sestavit program schůzky dopředu prostřednictvím komunikačního kanálu, pokud ho místní organizace má a využívá.
Osvědčilo se, když se má něco udělat a řádně splnit, aby se práce rozdělila a určili se konkrétní osoby, které si danou věc berou k realizaci a určí termín splnění. Užitečné je to zaznamenat do zápisu ze schůzky. Na nadcházející schůzku si vzít starý zápis a společně zkontrolovat zda se vše co slíbilo splnilo a pokud ne najít náhradní termín, případně určit jinou osobu, která věc dotáhne do zdárného konce.
Schůzky by se neměly zbytečně protahovat a být příliš dlouhé. Postačí 1 – 2 hodiny dle obsahu toho, co je nezbytné projednat. Jestli je toho víc, a nespěchá to, klidně to odložit na příští schůzku.

ČLEN ZÁVODNÍHO VÝBORU JAKO UKOLOVANÝ DELEGÁT

Členové nebo členky Závodního výboru Základní organizace OS IP, jsou volení a úkolovaní delegáti, kteří na svoje bedra vzali úlohu vyjednávání se zaměstnavatelem.
Pracují na principu úkolovaného (imperativního) mandátu. To znamená, že jsou voleni všemi členkami a členy závodní organizace a jsou kdykoliv odvolatelní, pokud neplní zadání nebo jednají proti vůli členské základny.
Nejednají podle své libovůle, ale na základě rozhodnutí (delegování) všech členů a členek účastnících se schůzek. Podle tohoto rozhodnutí dostávají úkol (pověření), co smí a za jakým podmínek vyjednat se zaměstnavatelem. Proto na rozdíl od reformistických odborů, není dovoleno, aby členové a členky závodního výboru jednali za zády a bez vědomí a souhlasu všech členů a členek základní organizace. Pokud při vyjednávání zaměstnavatel navrhne jiné mzdové či pracovní podmínky, než za kterých byli zmocněni ostatními členy, musí je opětovně projednat na svolané členské schůzce a dostat souhlas k jejich vyjednání a podepsání.
Členové či členky základní organizace jsou voleni členskou schůzí na funkční období 1 roku. O tomto zvolení je sepsán záznam a je podepsán členy závodního výboru, že tuto funkci přijímají a je signováno razítkem ZO OS IP.