O NÁS

ODBOROVÝ SVAZ INICIATIVA PRACUJÍCÍCH: KDO JSME A CO CHCEME? (Programové prohlášení)

Odborový svaz Iniciativa pracujících se snaží sdružovat pracující všech profesí, kteří hodlají prosazovat společně svoje zájmy co zaměstnanci. Uvědomujeme si, že jako pracující lidé, jsme pro většinu zaměstnavatelů a vlastníku podniků jen pouhé stroje, nikoliv lidské bytosti. Proto s námi také tak zacházejí. Nevadí jim, že musíme uživit své rodiny, platit plno výdajů, zatímco se vše zdražuje. Kdy naposledy vám zvedli mzdu? A pokud ano, jakými ubohými částkami v porovnání s miliony a miliardami hromadícími na svých účtech? Neváhají nás vydírat, ponižovat a propouštět! Naše zájmy jsou naprosto protikladné se zájmy managementu a vlastníků podniků, ve kterých pracujeme. My chceme práci, za kterou dostaneme plnohodnotnou mzdu, garantující všechny materiální potřeby pro důstojný život. Na druhou stranu je zájem majitelů a managementu dostat z pracujících co největší výkony, za co nejnižší náklady, aby tak dosáhli maximalizace svých zisků.

Skutečnost je taková, že my žádný management k životu nepotřebujeme, to oni potřebují naši práci a náš pot. Pokud zaměstnavatelé nerespektují naše požadavky, nezbývá než zvolit způsoby protestů, které šéfům dokážou, že to, co jim říkáme, myslíme vážně. Důsledkem toho, že majitelé a management, tlačí naše mzdy na nejnižší úroveň, že se nebojí propouštět a nutí nás za méně peněz dělat stále více práce, není jen jejich hamižnost, ale také naše nečinnost. Protože si to necháváme líbit! Mnozí lidé mají strach, bojí se ozvat a postavit se za své zájmy. Bojí se o svoji existenci, o uživení rodin! Vidíme to denně, mezi svými kolegy. Bylo tomu tak i v minulosti. Avšak ohlédneme-li se pořádně do minulosti, vidíme, že pracující lidé dokázali zvednout hlavy, nabrat odvahu a začít bojovat! Jiná cesta není! Práva se totiž nerozdávají, práva se berou! A dostaneme jen to, o co se rozhodneme bít. Nemůžeme očekávat pomoc od nikoho, jedině sami od sebe. Od politiků a politických stran už vůbec ne!

Osobní vzpoury vedou jen k propuštění dotyčného. Proto je nutné postupovat kolektivně. Pouze ve spojení s ostatními kolegy na pracovišti, můžeme dosáhnout vítězství. Musíme sebrat odvahu! Pokud patříš mezi ty odvážnější, je Odborový svaz Iniciativa pracujících právě pro tebe. Přestože momentálně nenacházíš mezi kolegy v práci pochopení, nezoufej. Spojením s Odborovým svazem Iniciativou pracujících získáš nové kamarády, kteří ti pomohou otevřít oči tvým kolegům. Ačkoliv můžeme být z různých podniků a geografických vzdáleností, můžeme si být navzájem nápomocni. Vyměňovat si zkušenosti, podporovat se a připravovat a koordinovat společné akce třeba v souvislosti s problémem na tvém konkrétním pracovišti. Příště ty zase pomůžeš druhému při jeho boji třeba za vyšší mzdu. Ve spojení v Odborovém svazu Iniciativa pracujících jsme schopni dát dohromady potřebný kapitál a materiální zázemí na tyto akce a kampaně. Proto se vyplatí působit v odborovém svazu jako je ten náš.

Možná mnohý namítne, proč k uplatňovaní našich práv nevyužijeme současných odborových svazů sdružených v ČMKOS, ASO a dalších? Proč do nich nevstoupíme a třeba je nezměníme k lepšímu? Centralistické těleso bychom však těžko předělávali na federalistické a založené na přímé akci a bez odborové byrokracie. Někdy je lepší starý dům strhnout a postavit nový, na lepších základech. A proč jim nedůvěřujeme? Funkcionáři ČMKOS a předáci členských odborových svazů mají totiž blíže k managementu, vlastníkům a politikům, než k nám pracujícím – kdybychom si dříve uvědomili, že funkcionáře a předáky zajímají více zahřátá křesla a kariéra, než naše životní podmínky, nemuseli jsme ztrácet čas spoléháním se na to, až začnou něco dělat. Nemuseli jsme přispívat do kasiček jejich odborů. Mohli jsme již dávno založit odbory vlastní, takové, které by plnily zájmy pouze nás, pracujících. A tyto snahy nyní činíme! Musíme být ovšem upřimní, také v současném odborovém hnutí najdeme plno kamarádů a kamarádek, kteří pracují v odborovém hnutí úpřimně a v zájmu pracujících a doufáme, že je v brzo budeme moci uvítat v našich řadách.

Odborový svaz Iniciativa pracujících

Kontakt:  iniciativa-pracujicich@riseup.net

PRINCIPY ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVA PRACUJÍCÍCH

Na jakých principech se organizujeme a pracujeme?

  • Samospráva: Každý má možnost podílet se na rozhodování – tzv. „sám spravuje“ uskupení, jehož je členem. Tomu říkáme autentická samospráva.
  • Přímá demokracie: Rozhodování probíhá diskusí za účasti všech a ti poté určují, co se bude dělat, a jakým způsobem. Není potřeba zástupců; rozhoduje se přímo na schůzích, sjezdech, plénech či v referendech.
  • Nehierarchičnost: Nechceme se dělit na ty, kteří rozhodují a ty, kteří poslouchají, jak je tomu v tradičních odborech; tyto nerovnosti – hierarchie, jsou základem všech neduhů.
  • Úkolovaný mandát a odvolatelnost: Všichni členové jsou do svých delegástkých funkcí (například správce fondu, webu, emailu a podobně) voleni celou členskou základnou na schůzích či v referendech, plní jen „úkol“, který jim byl svěřen v rámci pravomocí jim určených a jsou kdykoliv odvolatelní.
  • Nebyrokratičnost: Odmítáme placené funkce a zbytečnou byrokracii, věnujeme přebytečné finanční prostředky raději na vzájemnou pomoc a činnost.
  • Federalismus: Oproti centralismu a utváření mocenských center stavíme federalismus, který zachovává autonomii jednotlivých skupin a jednotlivců v rámci celé odborové organizace.
  • Přímá akce: To znamená, že každá činnost je bezprostředním jednáním jednotlivců, kteří nečekají, až to za ně udělá někdo jiný.
  • Vlastní iniciativa: Místo všeobecné pasivity mezi odboráři v tradičních odborech, která vyhovuje odborovým bossům stavíme zájem a iniciativu každého z nás.
  • Rovnost: Nedovolíme, aby nás šéfové rozdělovali, musíme držet pospolu a postupovat svorně, nečinit mezi sebou rozdíly, nás spojuje naše postavení, které vzniká společenskou nerovností.
  • Solidarita: Základem naší činnosti je sounáležitost a solidární postup, protože příkoří na jednom z nás je příkořím na náš všech. Vzájemná pomoc mezi sebou je přirozeností podle hesla „Dnes já tobě, zítra ty mě“.
  • Bojovnost: Poznanou nutností je, že bez boje není možné počítat se zlepšením. Máme jen dvě možnosti: Začít bojovat o lepší postavení, nebo nic nedělat a smířit se s tím, že s námi budou šéfové zametat. Volíme první možnost!
  • Bezpartajnost: Nevěříme žádné politické straně a politikům obecně, spoléháme sami na sebe, jen my sami si můžeme pomoci a prosadit naše zájmy a práva.

STANOVY ODBOROVÉHO SVAZU INICIATIVA PRACUJÍCÍCH

Kapitola I.

Základní ustanovení, sídlo organizace, právní postavení odborového svazu

Článek 1

Základní ustanovení

1.1. Odborový svaz Iniciativa pracujících (OSIP) je nezávislé, samostatné, dobrovolné a otevřené sdružení odborových organizací, vybudovaných na principech přímé demokracie, které sdružují zaměstnance různých profesí a studenty, případně další zájemce o členství ve svazu, a to bez rozdílu pohlaví, národnosti, státní příslušnosti, etnické příslušnosti, etnické příslušnosti, sexuální orientace a vyznání. Základním principem OSIP je federalismus, založený na samosprávě, antiautoritářství, vzájemné pomoci a solidaritě.

1.2. OSIP je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislý na státních orgánech, zaměstnavatelích a jejich sdruženích, na politických stranách, hnutích a dalších občanských sdruženích. Organizačně, materiálně a finančně je samostatný.

1.3. Posláním OSIP je prosazovat a obhajovat odborová práva, dále profesní, ekonomické, sociální, vzdělávací, kulturní a jiné požadavky, zájmy, potřeby a názory. K tomu využívá všechny dostupné postupy a odborovou solidaritu.

1.4. OSIP se v zájmu posílení odborové jednoty může sdružovat s jinými odborovými svazy v České republice a může být členem mezinárodních odborových sdružení a organizací.

1.5. K úkolům a cílům OSIP patří zejména sdružovat své členy a kolektivně vyjednávat s cílem uzavírat kolektivní smlouvy za účelem dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálně právních podmínek pro své členy, prosazovat a kontrolovat zlepšování pracovního prostředí, sociálních a hygienických podmínek zaměstnanců při práci, zlepšování zdravotní péče a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aktivní politikou předcházet vážným důsledkům prováděných strukturálních změn dopadající na členy a prosazovat zlepšení postavení svých členů, prosazovat zvýšenou péči o členy a jejich rodinné příslušníky, kteří se dostali do sociálních nebo existenčních problémů či tísně, za tímto účelem prosazovat vytvoření kvalitní a dostupné sociální sítě, dbát a prosazovat adekvátní pravidelnou valorizaci podpor v nezaměstnanosti, důchodů, sociálních podpor a mezd v závislosti na vývoji životních nákladů, obhajovat své členy ve sporech pracovněprávních, mzdových a při plnění závazků plynoucích z kolektivních smluv atd. Rozvíjet spolupráci k upevnění mezinárodní solidarity pracujících a studentů a využívat zkušenosti odborů v zahraničí a z minulosti.

1.6. Pro naplňování svých cílů a poslání využívá OSIP a jeho odborové organizace všech forem a práv, které jsou garantovány. Činnost OSIP a jeho orgánů a odborových organizací se řídí zejména Stanovami a Programem.

1.7. K zajištění své činnosti může OSIP zakládat nebo spoluzakládat nadace a další neziskové organizace, právnické osoby a jejich sdružení a podílet se na jejich činnosti.

Článek 2

Název, sídlo a působnost odborového svazu

2.1. Název odborového svazu zní: Odborový svaz Iniciativa Pracujících (OSIP).

2.2. Sídlem je: OSIP, Husitská 347/97, 417 41 Krupka.

2.3. Působnost: OSIP působí na území České republiky.

Článek 3

Právní postavení OSIP

3.1. OSIP je právnickou osobou s právní subjektivitou a v právních i jiných vztazích vystupuje svým jménem a na svůj účet. Jeho jménem je oprávněn ve všech věcech jednat a podepisovat úkolovaný delegát zvolený členskou schůzí nebo sjezdem.

3.2. K plnění úkolů OSIP vytváří odborná pracoviště, jejichž organizační strukturu schvaluje sjezd OSIP.

Kapitola II.

Odborové organizace OSIP

Článek 4

Právní postavení odborových organizací OSIP

4.1. Odborovými organizacemi ve struktuře OSIP jsou odborové organizace na zaměstnavatelském principu – závodní odborové organizace (dále jen ZO), na územním principu – místní odborové organizace (MO). Na zvláštním principu je regionální odborová organizace (RO).

4.2. ZO si mohou vytvořit další vnitřní organizační jednotky bez právní subjektivity. ZO sdružuje odboráře především z řad zaměstnanců, a bývalých zaměstnanců, působících u konkrétního zaměstnavatele.

4.3. MO sdružuje především členy na územním principu.

4.4. RO působí jako zvláštní uskupení působící u regionálního pracoviště.

4.5. ZO, MO a RO (dále jen odborové organizace) mají právní subjektivitu delegovanou jim při registraci na OSIP. Ve své činnosti jsou vázány Stanovami, Programem a Zásadami hospodaření OSIP. Mohou vstupovat do smluvních vztahů s fyzickými i právnickými osobami, vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jsou oprávněny vlastnit a nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním tak, aby zajistily svoji činnost.

4.6. Způsob činnosti, jednání a organizační strukturu upravují svými statuty všechny odborové organizace či uskupení. MO ve svém statutu stanoví působnost u těch zaměstnavatelských subjektů, jejichž zaměstnance sdružuje.

4.7. Statutárním orgánem, který je oprávněn vystupovat v právních a jiných vztazích jménem odborové organizace a jejích členů, je úkolovaný delegát.

4.8. Každá odborová organizace má vedena u OSIP registrační list, kde je uveden její název, sídlo, působnost, IČO a registrační číslo určené OSIP.

4.9. Jménem odborové organizace jsou oprávněni ve všech věcech jednat a podepisovat úkolovaní delegáti jako statutární zástupci anebo jimi písmeně pověřený člen odborové organizace.

Článek 5

Vznik odborových organizací

5.1. Odborové organizace OSIP vznikají sdružením nejméně tří občanů, přičemž alespoň jeden musí být starší 18 let, při splnění a dodržení příslušných ustanovení zákona č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Členství odborové organizace v OSIP vzniká na základě usnesení ustavující členské schůze, vyjádřením souhlasu se Stanovami a Programem OSIP. Organizační jednotkou OSIP se stává dnem registrace schválené sjezdem OSIP.

5.2. Zřizovací listinou odborové organizace je registrační list OSIP.

5.3. Každá odborová organizace je povinna používat vlastní OSIP, které ji přidělil Český statistický úřad.

5.4. Majetek ZO, MO, RO je v průběhu jejich existence a činnosti nedělitelný, tzn., že finanční prostředky získané prodejem movitého a nemovitého majetku musí sloužit pro činnost organizace.

Článek 6

Zánik odborových organizací

6.1. Odborová organizace zaniká jejím rozhodnutím o rozdělení, sloučení či zrušení a dále pak snížením členské základny na méně než tři členy.

6.2. V případě zániku zaměstnavatelského subjektu, ve kterém působí odborová organizace, rozhodne o její další činnosti členská chůze.

6.3. O vyloučení odborové organizace z OSIP na základě neplnění jejich povinností vyplývající ze stanov OSIP rozhoduje sjezd nebo referendum OSIP.

6.5. Odborová organizace jako organizační jednotka OSIP zanikne dnem výmazu z registrace OSIP.

Článek 7

Orgány odborových organizací

7.1. Odborové organizace mají tyto orgány:

– členskou schůzi

– úkolovaného delegáta

7.2. Nejvyšším orgánem odborové organizace je členská schůze, která rozhoduje o všech zásadních otázkách její činnosti.

7.3. Statutárním orgánem odborové organizace mezi členskými schůzemi mohou být úkolovaní delegáti odborové organizace, kteří naplňují činnost této organizace v souladu s mandátem, který jim byl dán členskou základnou, vystupují a vyjadřují se jménem odborové organizace. Vždy jednají na základě výsledků členské schůze, nikdy svým vlastním jménem a ze své vůle. Každá případná dohoda sjednaná úkolovaným delegátem, musí být dodatečně schválena a potvrzena členskou schůzí.

7.4. Úkolovaný delegát odborové organizace je volen členskou základnou příslušné odborové organizace na základě předem schváleného volebního řádu. Plní rozhodnutí členské schůze, je kdykoliv odvolatelný a za svoji funkci nepobírá žádnou finanční odměnu.

7.5. Úkolovaný delegát pokud je k tomu zvolen plní funkci výboru odborové organizace, který je příslušným odborovým orgánem ve smyslu zákoníku práce a je příslušným odborovým orgánem ke kolektivnímu vyjednávání ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání.

Kapitola III.

Členství v OSIP

Článek 8

Vznik členství

8.1. Členem OSIP se může stát každý občan České republiky starší 15 let, který se ztotožňuje se Stanovami a Programem OSIP, s výjimkou osob samostatně výdělečně činných zaměstnávajících v pracovním poměru jiné fyzické osoby. Členy OSIP mohou být i zahraniční zaměstnanci působící na území České republiky.

8.2. O přijetí za člena rozhoduje pracovní skupina (pověřený delegát volený sjezdem) nebo odborové organizace na základě písemné přihlášky, která o přijetí člena informuje k tomuto účelu vytvořenou pracovní skupinu.

8.3. Dokladem členství je členský průkaz a je majetkem OSIP. Při jednáních v odborových záležitostech je člen OSIP povinen na požádání prokázat své členství platným členským průkazem.

8.4. Každý jednotlivý člen odborové organizace OSIP se vznikem členství ve své organizaci stává členem OSIP.

8.5. Člen OSIP může být registrován jako:

a) buď nezařazený člen (není členem ZO, MO ani RO),

b) člen u ZO, působící u zaměstnavatelského subjektu, s nímž má člen uzavřen pracovní poměr, nebo ze kterého odešel do starobního či plně invalidního důchodu,

c) nebo v MO působící v místě bydliště, či v místě zaměstnání člena,

d) dále v ZO působící u jiného zaměstnavatelského subjektu, než má člen uzavřen pracovní poměr, e) nebo je bez pracovního poměru,

f) u MO působící na jiném území

g) a dále člen RO.

h) Členy se tak mohou stát také osoby, které jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu, na rodičovské dovolené nebo pobírají rodičovský příspěvek, osoby pečující o dlouhodobě nemocnou osobu a osoby, které se připravují studiem na budoucí povolání.

8.6. Členství OSIP je v rozporu s členstvím v politické straně, sjezd OSIP může udělit výjimku.

8.7. Všichni členové jsou evidováni.

Článek 9

Zánik členství

9.1. Členství v OSIP zaniká:

a) vystoupením na základě písemného oznámení člena odborové organizaci, jejímž je členem; v případě, že není uvedeno datum vystoupení, považuje se za ně první den měsíce po doručení oznámení

b) v jednotlivých odborových organizacích vyloučením, které musí být členu doručeno a musí obsahovat důvod vyloučení; o vyloučení z členství rozhoduje statutární orgán příslušné odborové organizace (4.7); jedním z důvodů vyloučení může být neplacení členských příspěvků po dobu delší než tři měsíce.

c) všem členům, jejichž odborová organizace vystoupila na základě vlastní žádosti, nebo byla rozhodnutím sjezdu vyloučena z členství za neplnění povinností nebo za jednání, která je v rozporu se Stanovami a Programem OSIP.

d) zánikem odborové organizace, jejímž je členem, bez nástupnické organizacemi

e) zánikem OSIP

f) úmrtím člena

9.2. při vystoupení nebo vyloučení člena mu nevzniká nárok na podílové vyrovnání z majetku OSIP.

Článek 10

Práva členů

10.1. Členové OSIP mají zejména tato práva:

a) podílet se na činnosti své odborové organizace

b) volit a být voleni od 15 let věku jako úkolovaní delegáti

c) podávat návrhy, podněty, připomínky, stížnosti a vznášet dotazy na své odborové organizace a OSIP, které jsou povinny je projednat a řešit

d) být přizváni ke všem jednáním své odborové organizace a OSIP

c) na obhajobu svých názorů a činů; stejně tak mají právo na své odborové organizaci a OSIP požadovat obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů, vyplývajících zejména z pracovněprávních vztahů, členství a funkce ve svazu

f) navrhnout vyslovení nedůvěry kterémukoliv úkolovanému delegátovi své odborové organizace a OSIP, včetně návrhu na jeho okamžité odvolání

g) na využívání bezplatné právní pomoci, zejména v oblasti pracovněprávních vztahů, mzdové, sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a bezpečnosti práce; způsob poskytování právní pomoci upravuje řád právní pomoci

h) na informace o činnosti všech orgánů své odborové organizace a OSIP a opatřeních, která byla učiněna těmito orgány

i) podílet se na přímých výhodách členů, při využívání společných prostředků a zařízení OSIP a své odborové organizace

j) odvolat se proti rozhodnutí odborové organizace týkajícího se jejich osoby postupně až k sjezdu odborového svazu, jehož rozhodnutí je konečné

k) na odborové vzdělávání

l) na finanční podporu ve stávce schválené příslušným odborovým orgánem a v tíživé sociální situaci v souladu s pravidly příslušných fondů OSIP

Článek 11

Povinnosti členů

11.1 Členové OSIP mají zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat Stanovy a Program OSIP a řídit se statutem odborové organizace, které jsou členy a plnit povinnosti, jež vyplývají z usnesení jejich odborové organizace a OSIP

b) povinností členů je platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu, řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost

Kapitola IV

Organizační struktura OSIP

Článek 12

Orgány OSIP

OSIP má tyto orgány:

– sjezd

– pracovní skupiny (skupina delegátů)

– speciálně úkolovaný delegát

Článek 13

Sjezd OSIP

13.1. Sjezd je nejvyšším orgánem OSIP. Jeho usnesení jsou závazná pro všechny členy a orgány OSIP. Sjezd se koná minimálně dvakrát za rok.

13.2. Sjezdu se účastní s hlasem rozhodujícím:

– všichni členové OSIP

– případně úkolovaní delegáti odborových organizací OSIP

13.3. Úkolovaným delegátem sjezdu se může stát každý člen OSIP. Delegáty sjezdu delegují odborové organizace.

13.4. Sjezd projednává všechny otázky zařazené na program jednání.

Článek 14

Pracovní skupiny OSIP

14.1. Pracovní skupiny jako orgány OSIP jsou voleny a úkolovány přímo členy sjezdem. Při řádném neplnění svého mandátu jsou kdykoliv odvolatelní prostřednictvím sjezdu nebo referendem. O své činnosti musí informovat na sjezdech a ve věstníku OSIP. Členové pracovních skupin za svoji funkci nikdy nepobírají žádnou finanční odměnu. Pracovní skupiny jsou následující:

14.2. Pracovní skupina pokladníků: zajišťuje placení členských příspěvků, spravuje a zodpovídá za Fond OSIP.

14.3. Pracovní skupina „webskupina“: zodpovídá za provoz a obsah oficiálních webových stránek OSIP.

14.4. Pracovní skupina „Věstník“: zajišťuje vydávání a distribuci Věstníku OSIP mezi všechny členy. Každý člen má právo svobodně přispívat do Věstníku, pracovní skupina nemá právo příspěvek nezveřejnit nebo jej jakkoli upravovat.

14.5. Pracovní skupina Zahraniční sekretariát: zajišťuje komunikaci s organizacemi a svazy ze zahraničí a informuje o své činnosti.

14. 6. Pracovní skupina Tiskový mluvčí: komunikuje s veřejnosti a médii.

14.7. Právní pracovní skupina: má na starosti právní oblast.

14.8. Pracovní skupina Koordinátor referenda: zajišťuje referendum.

14.9. Pracovní skupina Pořadatel sjezdu: má na starosti organizaci nadcházejícího sjezdu, je volen na každém sjezdu pro pořádání příštího sjezdu.

14.10. Publikační pracovní skupina “Redakční rada”: vydává propagační materiály OSIP a svazový časopis “Práce”.

14.11. Komunikační pracovní skupina: komunikuje s potencionálními zájemci a veřejností (delegáti pro e-mail, Facebook, instagram, twitter)

14.12. Pracovní skupina Delegát pro vyřizování členských přihlášek (vede evidenci členů, potvrzuje došlé členské přihlášky, uděluje registrační číslo, vystavuje a  rozesílá členské průkazy)

14.13. Podle aktuálních potřeb může sjezd vytvořit novou pracovní skupinu.

Článek 15

Referendum

15.1. K zajištění rozhodovacích procesů v OSIP je kromě sjezdu možné vyhlásit Referendum. Rozhodnutí Referenda je závazné pro všechny členy a odborové organizace. Právo hlasovat má každý člen a nemůže být mu v něm nějakým způsobem bráněno.

15.2. Referendum může vyhlásit každý člen nebo odborová organizace.

15.3. Průběh Referenda zajišťuje k tomuto určená pracovní skupina, které povinností je výsledek Referenda zveřejnit ve Věstníku.

Kapitola V.

Hospodaření OSIP

Článek 16

Výše členských příspěvků OSIP

16.1. Výše měsíčního členského příspěvku činí:

a) u členů v pracovním poměru 100 Kč

b) u učňů, studentů, nezaměstnaných, důchodců, členů pobírající rodičovský příspěvek, osob v domácnosti 50 Kč

c) členové ve finanční tísni mohou být na vlastní žádost osvobozeni od placení členských příspěvků

16.2. Členské příspěvky směřují na společný Fond OSIP, finanční prostředky přerozděluje sjezd OSIP, případně jsou finanční prostředky poskytnuty prostřednictvím Referenda.

Článek 17

Majetek OSIP

17.1. OSIP a odborové organizace jsou oprávněny nabývat odborový majetek a užívat ho k plnění svých úkolů.

17.2. Správa a hospodaření jednotlivých odborových organizací se Zásadami hospodaření schváleným sjezdem OSIP. Tyto zásady tvoří nedílnou součást Stanov OSIP. Zásady hospodaření se řídí platnými právními předpisy.

17.3. K případné podnikatelské činnosti může OSIP zřizovat obchodní společnosti. Jejich zřízení podléhá schválení sjezdem OSIP.

17.4. Majetek OSIP je po dobu jeho existence nedělitelný.

Kapitola VI.

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Společná ustanovení

18.1. Volby do všech svazových orgánů a volby úkolovaných delegátů odborových organizací svazu se konají podle schválených volebních řádů. Způsob jednání orgánů upravují jejich jednací řády a jsou usnášeníchopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů nebo delegátů, není-li ve stanovách stanoveno jinak.

18.2. Speciálně úkolovaný delegát je v případě potřeby volen sjezdem nebo referendem, aby reprezentoval celou OSIP. Vždy jednají na základě výsledků členské schůze, nikdy svým vlastním jménem ze své vůle. Každá případná dohoda sjednaná speciálně úkolovaným delegátem, musí být dodatečně schválena a potvrzena členskou schůzí.

18.3. OSIP zaniká zrušením, o kterém rozhoduje sjezd OSIP.

18.4. Stanovy OSIP nabývají platnosti dnem schválení ustanovující schůzi OSIP a účinností dnem 29.10.2021

18. 5. Stanovy a program jsou editovatelné sjezdem OSIP.

Článek 19

19.1. Dočasným statutárním orgánem OSIP od ustanovující schůze do konání 1.sjezdu jsou tři členové přípravného výboru, kteří zmocní jednoho z nich jako oznamovatele pro rejstříkový soud a zapsání OSIP.

Schváleno na ustanovující schůzi OSIP s účinností od 29.10.2021 v Mladé Boleslavi, upraveno 20.11.2021 na I.sjezdu OSIP v Pardubicích

Pardubice 20.11.2021